Introdueix el NIF
Afageix el cognom
Introdueix la població
Per seleccionar més d'un element de la llista : Amb la tecla CTRL polsada fer clic a cada element que es vol seleccionar. Per seleccionar tots els elements de la llista: Amb la tecla ALT polsada fer clic al primer i últim element de la llista.
Introduïu una adreça de correu electrònic vàlida. Tots els correus provinents del sistema seran enviats aquí. L'adreça no es fa mai pública i només s'utilitzarà en cas que desitgeu rebre una nova contrasenya o notificacions per correu.
Es permeten alguns caràcters especials, incloent-hi l'espai, el punt (.), el guió (-), l'apòstrof ('), el guió baix (_) i el símbol @.
Proporcioneu una contrasenya pel nou compte en els dos camps.
Introdueix l'adreça

Data naixament

Indica la data de naixament

Detalla quins estudis tens

Ordena en context: Classifica l'ordre
Indica el teu nivell de català
Indica el teu nivell de castellà
Indica el teu nivell d'Anglès

Afegeix un altre idioma

Ordena en context: Classifica l'ordre
Afegeix una altra llengua estrangera i afegeix el nivell
CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT I CESSIÓ DE CV El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, proveït de CIF número P9300005C, l'informa que conforme el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, que les dades personals facilitades i recollides en aquesta sol·licitud d'ocupació o currículum vitae, seran tractades i incloses automatitzadament als fitxers de dades personals sota responsabilitat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, on es recullen i emmagatzemen permanentment les dades personals amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a terme. La persona interessada atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada. En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li demanem, ens ho comuniqui per escrit amb l'única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud d'ocupació o currículum vitae. ❏ El titular de les dades personals consent expressa i inequívocament a que les seves dades personals es cedeixin a altres organitzacions interessades en determinats perfils de treball. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà garanteix el bon ús de la informació, i especialment, la plena confidencialitat de les dades de caràcter personal que conté en els seus fitxers, així com el ple compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà es compromet a respectar la seva confidencialitat en el tractament de les seves dades personals, i l'informa que té dret a exercitar els drets ARCO (dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de les seves dades personals mitjançant sol·licitud escrita, adreçada al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb domicili al Carrer Sant Josep, 18 de Montblanc (43400), o bé enviant un correu electrònic a cccb@concadebarbera.cat
Només un fitxer.
Límit de 20 MB.
Tipus permesos: pdf doc odt.

© Desenvolupat per ConcaDigital, 2019
Concactiva - Carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc (Tarragona) -  Telf: 977 86 13 38 -  info@concactiva.cat