ANALISTA LABORATORI MONTBLANC - Detallat en el IV Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l'aigua (codi de conveni núm. 79100125012014). a Montblanc

Descripció

Jornada laboral: Jornada laboral 50%. 20h/setmanals.

Salari: Detallat en el IV Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l'aigua (codi de conveni núm. 79100125012014).

Incorporació: inmediata


Tasques a realitzar

Les tasques són les següents:

• Realitzar les anàlisis en qualsevol de les fases del procés per comprovar-ne l'evolució i comunicar els resultats al cap de planta i/o procés.
• Calibrar i verificar els equips d'inspecció, mesurament i assaig del laboratori segons el Pla de calibratge.
• Controlar la correcta presa de mostres.
• Vetllar pel compliment del pla de mostreig analític, omplir els informes de control analític, i elaborar informes sobre els resultats de les anàlisis realitzades.
• Realitzar preses de mostres per a anàlisis ocasionals, o per a les anàlisis programades sota les indicacions del cap de planta.
• Realitzar comandes, recepció i acceptació de reactius de tractament i material de laboratori.
• Mantenir el correcte estat de neteja i ordre al laboratori.
• Controlar i rebre els productes químics per al laboratori o la planta, material i equips en absència de les persones responsables de la recepció en aquell moment.

• Realitzar l'avaluació periòdica de la caducitat de reactius de laboratori.
• Proposar accions de millora respecte de les condicions de treball, el comportament ambiental, la seguretat i la salut i els usos energètics, utilitzant el registre adequat en cada cas (comunicat de riscos, bústia de suggeriments ambientals, etc.).
• Conèixer i complir els requisits de la legislació específica i altres requisits aplicables.
• Assegurar el control de la generació, classificació, etiquetatge, correcta cessió i emplenament dels registres de residus de laboratori.
• Vetllar per la prevenció de la contaminació de l'entorn ambiental.

• Col·laborar amb el tècnic de prevenció en totes aquelles activitats necessàries per implementar i desenvolupar el sistema de prevenció.
• Conèixer i complir les normes de seguretat i, en tot cas, actuar segons les instruccions rebudes dels seus superiors, el coneixement professional i les bones pràctiques de prevenció.
• Utilitzar correctament els equips de treball i els mitjans de protecció individual necessaris per realitzar els treballs, amb coneixement que aquests són els adequats i estan en perfectes condicions d'ús.
• Assistir als cursos de formació en seguretat i salut en què sigui convocat.


Requisits

Estudis mínims: GS/FP2

Experiència: No requereix experiència, però es valorarà.

Coneixements necessàris: FP de grau superior d'Anàlisi i Control de qualitat, o equivalent.

Idiomes: Català i Castellà parlat i escrit perfectament.


Informació extra

Nom empresa
Localització
Tipus contracte
Publicat el
Tipus de treball/sector
Carnet de conduir
Vehícle
Número de vacants
Altres observacions
AGBAR AIGÜES DE BARCELONA
Montblanc
Indefinit amb periode de prova. Jornada 50%
22/08/2023
Altres
Si
Si
1
© Desenvolupat per ConcaDigital, 2019
Concactiva - Carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc (Tarragona) -  Telf: 977 86 13 38 -  info@concactiva.cat